ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot


http://www.puiyaonline.com
http://www.puiyaonline.com
http://www.puiyaonline.com


พลิกระบบ "การปลูกข้าว" ใหม่ article

 

 

การปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากเกษตรกรได้ใช้น้ำต้น ทุนในอนาคตของแต่ละปีขณะเดียวกันยังเกิดปัญหาดินเสื่อม มีการระบาดของข้าววัชพืชทั้งยังเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งเป็นปัญหาหนักหน่วงที่ชาวนาพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง กำลังผจญและต่อสู้อยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิต สูงขึ้นจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเพิ่มขึ้นด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึง ได้จัด “ระบบการปลูกข้าวใหม่” เพื่อยับยั้งและ แก้ไขการเกิดปัญหาวิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตนายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดินเพื่อหารือถึงความจำเป็นใน การปฏิรูประบบการปลูกข้าวใหม่ เพื่อกำหนดช่วงระยะเวลาการปลูกข้าวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีแผนปรับระบบการปลูกข้าวใหม่ ให้ปลูกได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง งดเว้นการปลูกแบบต่อเนื่องทั้งปี ทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวพร้อมกันในพื้นที่เดียวกันของโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษา เน้นให้มีการใช้น้ำไม่เกินปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าวและช่วยรักษาระบบนิเวศในนาข้าว ให้มีความสมดุล ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการปลูกข้าว

โครงการจัดระบบการปลูกข้าวใหม่นี้มีแผนดำเนินการ 3 ปี (2554-2556) ภายใต้การบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ โดยระยะแรกมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก ฉะเชิง เทรา ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และจังหวัดอื่น ๆ ที่มีปัญหาหรือพื้นที่ต่อเนื่องกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทั้ง 22 จังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง รวม 9,532,672 ไร่ ซึ่งมีการปลูกข้าวนาปรังครั้งที่ 2 รวม 2.23 ล้านไร่และในระยะยาวได้มีแผนดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ

รูปแบบระบบการปลูกข้าวใหม่มี 4 ระบบ คือ

1. ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง-พืชหลังนา
2. ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง-เว้นปลูก
3. ข้าวนาปี-พืชหลังนา-ข้าวนาปรัง
4. ข้าวนาปี-เว้นปลูก-ข้าว นาปรัง

ซึ่งแต่ละจังหวัดสามารถที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าวและ สามารถเลือกช่วงเวลาได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม โดยมีเงื่อนไขว่า เกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเดียวกันต้องเลือกระบบการปลูกข้าวเหมือนกันและต้องปลูกข้าวพร้อมกัน

สำหรับชนิดพันธุ์พืชหลังนา ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในระบบการปลูกข้าวใหม่ ได้แก่ พืชไร่ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน และพืชอื่น ๆ ตามที่เกษตรกรต้องการ โดยจะส่งเสริมให้ปลูกพืชปุ๋ยสด อาทิ ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ ปอเทือง และโสนอัฟริกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินแล้วยังช่วยปรับปรุงโครงสร้าง ดินในนาข้าวด้วย

ประโยชน์ของการจัดทำระบบปลูกข้าวใหม่นี้ จะเป็นแนวทางช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง และเหมาะสม เช่น การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูข้าวอย่างถูกต้องรวมทั้งน้ำมันเชื้อ เพลิงในการสูบน้ำซึ่งคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนลงจากตันละ 6,760 บาท เหลือเพียงตันละ 5,723 บาท และยังช่วยให้ผู้ปลูกข้าวได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นรวมทั้งมีรายได้ สุทธิต่อไร่มากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม การจัดระบบปลูกข้าวในรูปแบบใหม่ จะทำให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากเกษตรกร ปลูกข้าวในช่วงเดียวกันทั้งโครงการจึง สามารถปล่อยน้ำเป็นเวลาได้ ไม่ทำให้เกิดวิกฤติขาดแคลนน้ำ คาดว่าจะสามารถประหยัดน้ำชลประทานได้ 1,200-2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมเพิ่มปริมาณผลผลิตพืชไร่บางชนิดทดแทนการนำเข้า อาทิ ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสงและถั่วเขียว ช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ ปีละกว่า 10,000 ล้านบาทและยังคาดว่าจะช่วยลดการนำเข้าปุ๋ยเคมี ประมาณ 7,500 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 112.5 ล้านบาท อีกทั้งยังลดการนำเข้าและลดการใช้สารเคมีในนาข้าวได้ปีละไม่น้อยกว่า 630 ล้านบาท. 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 27 กันยายน 2553
เกร็ดความรู้กับ 360 องศา ทั่วไทย

พยากรณ์อากาศ 7 วัน
เตือนภัยระวังหนอนกระทู้หอมระบาดในหน้าร้อน article
แปลงเรียนรู้การผลิตข้าวนิคมสหกรณ์
เกษตร 54 ระวังตัวแปร
เตือนชาวนาภาคเหนือระวัง เพลี้ยกระโดดหลังขาวระบาด
ระวังเพลี้ยจักจั่นในมะม่วง
วิกฤติทำนาปรังทะลุเป้า...
การใช้ปุ๋ยในสวนยางพารา
"ธนินท์"แนะผนึก 3 ประเทศตั้งราคากลางข้าว articleCopyright © 2010 By www.puiyaonline.com All Rights Reserved.

จำหน่ายปุ๋ย สารเคมี สารกำจัดวัชพืช ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมนปุ๋ย,ยา,สารเคมี,ยาฆ่าแมลง,วัชพืช,ยาฆ่าหญ้า,สารกำจัดวัชพืช,ปุ๋ยยา,ปุ๋ยเคมี,fertilizer,บำรุงต้น,บำรุงดิน,เร่งดอก,โตเร็ว,ดีมาก,ปุ๋ยดี,ยาดี,พาราควอต,ไกรโฟเสต,ไกรโฟเซต,ยาฆ่าหญ้า,ต้นไม้,ดอกไม้,โตเร็ว,นาข้าว,นาปี,นาปรัง,บำรุง,ข้าว,ข้าวโพด,อ้อย,ถั่ว,มันสำปะหลัง,ทุเรียน,ผลไม้,แมลง,โรคพืช,เชื้อรา,หนอน,หนอนใย,หนอนกระทู้หอม,เพลี้ย,เพลี้ยไฟ,กรัมม็อกโซน,โตเร็ว,เพลี้นแป้งปุ๋ย,ยา,สารเคมี,ยาฆ่าแมลง,วัชพืช,ยาฆ่าหญ้า,สารกำจัดวัชพืช,ปุ๋ยยา,ปุ๋ยเคมี,fertilizer,บำรุงต้น,บำรุงดิน,เร่งดอก,โตเร็ว,ดีมาก,ปุ๋ยดี,ยาดี,พาราควอต,ไกรโฟเสต,ไกรโฟเซต,ยาฆ่าหญ้า,ต้นไม้,ดอกไม้,โตเร็ว,นาข้าว,นาปี,นาปรัง,บำรุง,ข้าว,ข้าวโพด,อ้อย,ถั่ว,มันสำปะหลัง,ทุเรียน,ผลไม้,แมลง,โรคพืช,เชื้อรา,หนอน,หนอนใย,หนอนกระทู้หอม,เพลี้ย,เพลี้ยไฟ,กรัมม็อกโซน,โตเร็ว,เพลี้นแป้ง,ข้าว,หวาน,ราวอัพ,ราวด์อัพ,พาราควอด,ไกโฟเสด,ไกรโฟเสด,ปุ๋ยเรือใบ,ยาร่า,กระต่าย,เจียไต๋,ซินเจนทา,ทีเจซี,หัววัว,ยาง,ยางพารา,ไม้ผล,ไม้ดอก,ไม้ประดับ,ทูโฟดี,2-4D,อามีทรีน,อาทราซีน,โนมินี่,อะลาคลอ,บิวทาคลอ,ไบเออร์,หมา,หมาแดง,กอล์ฟ,สนามกอล์ฟ,กำจัดแมลง,ฟูราดาน,แลนเนท,เซฟวิน,แอนทราโคล,โปรวาโด,ไมแทค,พาแดน,ปลวก,หนู,ยาบำรุงต้น,ต้นไม้,ไม้ดอก,ไม้ประดับ,นาข้าว,ปุ๋ยคอก,ชีวภาพ,ปุ๋ยยาออนไลน์,ปุ๋ยยา,ปุ๋ย,ยา,ปุ๋ยยาร่า,ขายปุ๋ย,ซื้อปุ๋ย,ขายปลีก,ขายส่ง,ยกลัง,ซันเจี่ย,กำจัดแมลง,ฆ่าแมลง,เพลี้ย,เพลี้ยกระโดด,เคมีเกษตร,เคมีเกษตรดอทคอม,chemikaset,ปุ๋ยยา,ออนไลน์,kasetzone,เกษตรโซน,ไกลโฟเสท,ไกลโฟเซต,อะบา,อะบาแมกติน,อะบาแม็กติน,อะลาคลอ,ไซเปอร์,ไซเปอร์เมททริล,อามูเร่,โซฟิต,อาหารเสริม,ฮอร์โมน,ธาตุหลัก,ธาตุรอง,เพิ่มดอก,ขั้วเหนียว,บำรุงต้น,ดีโตก้า,ปุ๋ย,ยา,เร่งดอก,ขายปุ๋ย,ปุ๋ย,ขายข้าว,พันธ์ข้าว,พันธุ์ข้าว,ข้าว,ข้าวปลูก,ส้ม,ส้มโอ,สัปปะรด,มัน,มันสำปะหลัง.อ้อย,ข้าวโพด,อะบาแม็กติน.อะบา,ไซเปอร์,ไซเปอร์เมททิล,มะม่วง,ลำใย,ถั่ว,ลิ้นจี่,ส้ม,ทุเรียน,ก้านยาว,ปุ๋ยคอก.ปุ๋ยผสม,ของแท้,ตัวแทน.ตัวแทนจำหน่าย,ไดยูรอน,อามีทรีน,อาทราซีน,แห้วหมู,ฆ่าหญ้า,ปลวก.กำจัดปลวก,ยากำจัดปลวก,สารกำจัดปลวก,หนู,ปูแดง,ปู,มด.เร่งใบ,ข้าว,สวน,ไร่,นา,พืช,ต้นไม้,ไม้ดอก,ไม้ใบ,ไม้ผล,ไม้น้ำ,ไม้ยืนต้น,ทุเรียน,สับปะรด,ข้าว,บำรุงต้นไม้,ข้าวสวย,ดอกหนา,ใบสวย,เจริญเติบโต,สำหรับพืช,ปุ๋ยเกล็ด,ยาดี,ปุ๋ยดี,ข้าว,หวาน,ราวอัพ,ราวด์อัพ,พาราควอด,ไกโฟเสด,ไกรโฟเสด,ปุ๋ยเรือใบ,ยาร่า,กระต่าย,เจียไต๋,ซินเจนทา,ทีเจซี,หัววัว,ยาง,ยางพารา,ไม้ผล,ไม้ดอก,ไม้ประดับ,ทูโฟดี,2-4D,อามีทรีน,อาทราซีน,โนมินี่,อะลาคลอ,บิวทาคลอ,ไบเออร์,หมา,หมาแดง,กอล์ฟ,สนามกอล์ฟ,กำจัดแมลง,ฟูราดาน,แลนเนท,เซฟวิน,แอนทราโคล,โปรวาโด,ไมแทค,พาแดน,ปลวก,หนู,ยาบำรุงต้น,ต้นไม้,ไม้ดอก,ไม้ประดับ,นาข้าว,ปุ๋ยคอก,ชีวภาพ,ปุ๋ยยาออนไลน์,ปุ๋ยยา,ปุ๋ย,ยา,ปุ๋ยยาร่า,ขายปุ๋ย,ซื้อปุ๋ย,ขายปลีก,ขายส่ง,ยกลัง,ซันเจี่ย,กำจัดแมลง,ฆ่าแมลง,เพลี้ย,เพลี้ยกระโดดอาหารเสริม ยาเชื้อรา ปุ๋ยเรือใบ กรัมม็อกโซน ไกลโฟเสต