dot dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot


  [Help]
dot


http://www.puiyaonline.com
http://www.puiyaonline.com
http://www.puiyaonline.com


พลิกระบบ "การปลูกข้าว" ใหม่ article

 

 

การปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากเกษตรกรได้ใช้น้ำต้น ทุนในอนาคตของแต่ละปีขณะเดียวกันยังเกิดปัญหาดินเสื่อม มีการระบาดของข้าววัชพืชทั้งยังเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งเป็นปัญหาหนักหน่วงที่ชาวนาพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง กำลังผจญและต่อสู้อยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิต สูงขึ้นจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเพิ่มขึ้นด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึง ได้จัด “ระบบการปลูกข้าวใหม่” เพื่อยับยั้งและ แก้ไขการเกิดปัญหาวิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตนายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดินเพื่อหารือถึงความจำเป็นใน การปฏิรูประบบการปลูกข้าวใหม่ เพื่อกำหนดช่วงระยะเวลาการปลูกข้าวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีแผนปรับระบบการปลูกข้าวใหม่ ให้ปลูกได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง งดเว้นการปลูกแบบต่อเนื่องทั้งปี ทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวพร้อมกันในพื้นที่เดียวกันของโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษา เน้นให้มีการใช้น้ำไม่เกินปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าวและช่วยรักษาระบบนิเวศในนาข้าว ให้มีความสมดุล ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการปลูกข้าว

โครงการจัดระบบการปลูกข้าวใหม่นี้มีแผนดำเนินการ 3 ปี (2554-2556) ภายใต้การบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ โดยระยะแรกมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก ฉะเชิง เทรา ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และจังหวัดอื่น ๆ ที่มีปัญหาหรือพื้นที่ต่อเนื่องกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทั้ง 22 จังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง รวม 9,532,672 ไร่ ซึ่งมีการปลูกข้าวนาปรังครั้งที่ 2 รวม 2.23 ล้านไร่และในระยะยาวได้มีแผนดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ

รูปแบบระบบการปลูกข้าวใหม่มี 4 ระบบ คือ

1. ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง-พืชหลังนา
2. ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง-เว้นปลูก
3. ข้าวนาปี-พืชหลังนา-ข้าวนาปรัง
4. ข้าวนาปี-เว้นปลูก-ข้าว นาปรัง

ซึ่งแต่ละจังหวัดสามารถที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าวและ สามารถเลือกช่วงเวลาได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม โดยมีเงื่อนไขว่า เกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเดียวกันต้องเลือกระบบการปลูกข้าวเหมือนกันและต้องปลูกข้าวพร้อมกัน

สำหรับชนิดพันธุ์พืชหลังนา ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในระบบการปลูกข้าวใหม่ ได้แก่ พืชไร่ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน และพืชอื่น ๆ ตามที่เกษตรกรต้องการ โดยจะส่งเสริมให้ปลูกพืชปุ๋ยสด อาทิ ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ ปอเทือง และโสนอัฟริกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินแล้วยังช่วยปรับปรุงโครงสร้าง ดินในนาข้าวด้วย

ประโยชน์ของการจัดทำระบบปลูกข้าวใหม่นี้ จะเป็นแนวทางช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรจากการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง และเหมาะสม เช่น การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูข้าวอย่างถูกต้องรวมทั้งน้ำมันเชื้อ เพลิงในการสูบน้ำซึ่งคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนลงจากตันละ 6,760 บาท เหลือเพียงตันละ 5,723 บาท และยังช่วยให้ผู้ปลูกข้าวได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นรวมทั้งมีรายได้ สุทธิต่อไร่มากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม การจัดระบบปลูกข้าวในรูปแบบใหม่ จะทำให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากเกษตรกร ปลูกข้าวในช่วงเดียวกันทั้งโครงการจึง สามารถปล่อยน้ำเป็นเวลาได้ ไม่ทำให้เกิดวิกฤติขาดแคลนน้ำ คาดว่าจะสามารถประหยัดน้ำชลประทานได้ 1,200-2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมเพิ่มปริมาณผลผลิตพืชไร่บางชนิดทดแทนการนำเข้า อาทิ ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสงและถั่วเขียว ช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ ปีละกว่า 10,000 ล้านบาทและยังคาดว่าจะช่วยลดการนำเข้าปุ๋ยเคมี ประมาณ 7,500 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 112.5 ล้านบาท อีกทั้งยังลดการนำเข้าและลดการใช้สารเคมีในนาข้าวได้ปีละไม่น้อยกว่า 630 ล้านบาท. 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 27 กันยายน 2553
เกร็ดความรู้กับ 360 องศา ทั่วไทย

พยากรณ์อากาศ 7 วัน
เตือนภัยระวังหนอนกระทู้หอมระบาดในหน้าร้อน article
แปลงเรียนรู้การผลิตข้าวนิคมสหกรณ์
เกษตร 54 ระวังตัวแปร
เตือนชาวนาภาคเหนือระวัง เพลี้ยกระโดดหลังขาวระบาด
ระวังเพลี้ยจักจั่นในมะม่วง
วิกฤติทำนาปรังทะลุเป้า...
การใช้ปุ๋ยในสวนยางพารา
"ธนินท์"แนะผนึก 3 ประเทศตั้งราคากลางข้าว articleCopyright © 2010 By www.puiyaonline.com All Rights Reserved.

 กรัมม็อกโซน,ราวด์อัพ,พาราควอต,ไกรโฟเซต,ไกลโฟเซต,ไกรโฟเซต48%,ไกลโฟเซต48%,อามูเร่,ปุ๋ยยาออนไลน์,ออติวา,ออติว่า,เอเทรก,เอเทร็ก,ยาฆ่าหญ้า,ยาฆ่าหญ้าใบกว้าง,ยาฆ่าหญ้าใบแคบ,ยาฆ่าแมลง,หมาแดง,ลัดดา,ซินเจนทา,แอสเซนด์,ascend,ฟิโพรนิล,หมาแดงน้ำ,24ดี,24D,คอนวอย,น็อกโซน,ฆ่าหญ้า,กำจัดวัชพืช,มาร์เก็ต,เจียไต๋,ยาร่า,ทีเจซี,ครอปโซน,มอนซานโต้,วันอัพ,เอชโซนัด,เคมีเกษตร,ตราหมาแดง,ดาราเอมีน,ดาราเอสเตอร์,อามีทรีน,อาทราซีน,มาเชล,ฟูราดาน,แลนเนท,หญ้าใบแคบ,อะลาคลอ,อะเซโทคลอ,ไดยูรอน,โนมินี่,ซีเลคท์,ดาราโซน,ดูอัลโกลด์,เลกาซี่,ยาฆ่าปลวก,ยากำจัดปลวก,สารกำจัดปลวก,ปลวก,ดาราคุม,เรดด็อกคุม,นาโก้,โซฟิต,เกษตรเซ็นเตอร์,วันไซด์,เฟลกซ์,บาสต้า,วิป7.5,รอนสตาร์,ออกซาไดอะซอน,ดาราท็อก,ดาราท๊อก,คลินเชอร์,อัลมิกซ์,เกาดี้,โกล2อี,กาลอน,กาแลนท์,เซอุส,แกมิต,พอราโด,ไพแองเคอร์,แซงชั่น,แลสโซ่,แคนนู,เรดโรดอฟ,แพนเทอร่า,MSMA,หวีทอง,ปืนใหญ่,โซตัส,ปุ๋ย,ยา,สารเคมี,ยาฆ่าแมลง,วัชพืช,ยาฆ่าหญ้า,สารกำจัดวัชพืช,ปุ๋ยยา,ปุ๋ยเคมี,fertilizer,บำรุงต้น,บำรุงดิน,เร่งดอก,โตเร็ว,ดีมาก,ปุ๋ยดี,ยาดี,พาราควอต,ไกรโฟเสต,ไกรโฟเซต,ยาฆ่าหญ้า,ต้นไม้,กรัมม็อกโซน,กรัมม้อกโซน,กรัมม๊อกโซน,ดอกไม้,โตเร็ว,นาข้าว,นาปี,นาปรัง,บำรุง,ข้าว,ข้าวโพด,อ้อย,ถั่ว,มันสำปะหลัง,ทุเรียน,ผลไม้,แมลง,โรคพืช,เชื้อรา,หนอน,หนอนใย,หนอนกระทู้หอม,เพลี้ย,เพลี้ยไฟ,กรัมม็อกโซน,ไกลโฟเซต,ไกลโฟเซท,ไกลโฟเสต,ไกลโฟเสต,พาราควอต,พาราควอท,ทูโฟดี,24D,2-4D,ราวด์อัพ,ออติวา,อามูเร่,อามูแร่,ปุ๋ยมงกุฎ,ช้างแดง,พาโต้,คอนวอย,หัวเสือ,หวีทอง,หัวม้า,มาร์แชล,แอนทราโคล,แซงชั่น,ไพรแองเคอร์,ออนคอล,ออนคอน,ครอปอั้พ,พาราควอต,ดาราโซน,มาร์เก็ต,ดาราเอมีน,เอซโซนัด,เอเทร็ก,อามีทรีน,อาทราซีน,ไดยูรอน,ฟิโพรนิล,เกษตรเซ็นเตอร์,kasetcenter,kaset center,puiya-dd,pui-ya-dd,ราคาถูก,EPN,อีพีเอ็น,คาโบฟูราน,ฮาชิ,ฮาชิ ฮาชิ,พรีวาธอน,เพลนั่ม,แลนเนท,ฟูราดาน,หมาแดง,ยาฆ่าหญ้า,ดูดซึม,เผาไหม้,ยากำจัดปลวก,ปลวก,กล้วยไม้,,โตเร็ว,เพลี้ยแป้ง,ข้าว,หวาน,ราวอัพ,ราวด์อัพ,พาราควอด,ไกโฟเสด,ไกรโฟเสด,ปุ๋ยเรือใบ,ยาร่า,กระต่าย,เจียไต๋,ซินเจนทา,ทีเจซี,หัววัว,ยาง,ยางพารา,ไม้ผล,ไม้ดอก,ไม้ประดับ,ทูโฟดี,2-4D,อามีทรีน,อาทราซีน,โนมินี่,อะลาคลอ,ปุ๋ย,ยา,สารเคมี,ยาฆ่าแมลง,วัชพืช,ยาฆ่าหญ้า,สารกำจัดวัชพืช,ปุ๋ยยา,ปุ๋ยเคมี,fertilizer,บำรุงต้น,บำรุงดิน,เร่งดอก,โตเร็ว,ดีมาก,ปุ๋ยดี,ยาดี,พาราควอต,ไกรโฟเสต,ไกรโฟเซต,ยาฆ่าหญ้า,ต้นไม้,ดอกไม้,โตเร็ว,นาข้าว,นาปี,นาปรัง,บำรุง,คาร์แทป,ข้าว,ข้าวโพด,อ้อย,ถั่ว,มันสำปะหลัง,ทุเรียน,ผลไม้,แมลง,โรคพืช,เชื้อรา,หนอน,หนอนใย,หนอนกระทู้หอม,เพลี้ย,เพลี้ยไฟ,กรัมม็อกโซน,โตเร็ว,เพลี้นแป้ง,ข้าว,หวาน,ราวอัพ,ราวด์อัพ,พาราควอด,ไกโฟเสด,ไกรโฟเสด,ปุ๋ยเรือใบ,ยาร่า,กระต่าย,เจียไต๋,ซินเจนทา,ทีเจซี,หัววัว,ยาง,ยางพารา,ไม้ผล,ไม้ดอก,ไม้ประดับ,ทูโฟดี,2-4D,อามีทรีน,อาทราซีน,โนมินี่,อะลาคลอ,บิวทาคลอ,ไบเออร์,หมา,หมาแดง,กอล์ฟ,สนามกอล์ฟ,กำจัดแมลง,ฟูราดาน,แลนเนท,เซฟวิน,แอนทราโคล,โปรวาโด,ไมแทค,พาแดน,ปลวก,หนู,ยาบำรุงต้น,ต้นไม้,ไม้ดอก,ไม้ประดับ,นาข้าว,ปุ๋ยคอก,ชีวภาพ,ปุ๋ยยาออนไลน์,ปุ๋ยยา,ปุ๋ย,ยา,ปุ๋ยยาร่า,ขายปุ๋ย,ซื้อปุ๋ย,ขายปลีก,ขายส่ง,ยกลัง,ซันเจี่ย,กำจัดแมลง,ฆ่าแมลง,เพลี้ย,เพลี้ยกระโดด,เคมีเกษตร,เคมีเกษตรดอทคอม,chemikaset,ปุ๋ยยา,ออนไลน์,kasetzone,เกษตรโซน,ไกลโฟเสท,ไกลโฟเซต,อะบา,อะบาแมกติน,อะบาแม็กติน,อะลาคลอ,ไซเปอร์,ไซเปอร์เมททริล,อามูเร่,โซฟิต,อาหารเสริม,ฮอร์โมน,ธาตุหลัก,ธาตุรอง,เพิ่มดอก,ขั้วเหนียว,บำรุงต้น,ดีโตก้า,ปุ๋ย,ยา,เร่งดอก,ขายปุ๋ย,ปุ๋ย,ขายข้าว,พันธ์ข้าว,พันธุ์ข้าว,ข้าว,ข้าวปลูก,ส้ม,ส้มโอ,สัปปะรด,มัน,มันสำปะหลัง.อ้อย,ข้าวโพด,อะบาแม็กติน.อะบา,ไซเปอร์,ไซเปอร์เมททิล,มะม่วง,ลำใย,ถั่ว,ลิ้นจี่,ส้ม,ทุเรียน,ก้านยาว,ปุ๋ยคอก.ปุ๋ยผสม,ของแท้,ตัวแทน.ตัวแทนจำหน่าย,ไดยูรอน,อามีทรีน,อาทราซีน,แห้วหมู,ฆ่าหญ้า,ปลวก.กำจัดปลวก,ยากำจัดปลวก,สารกำจัดปลวก,หนู,ปูแดง,ปู,มด.เร่งใบ,ข้าว,สวน,ไร่,นา,พืช,ต้นไม้,ไม้ดอก,ไม้ใบ,ไม้ผล,ไม้น้ำ,ไม้ยืนต้น,ทุเรียน,สับปะรด,ข้าว,บำรุงต้นไม้,ข้าวสวย,ดอกหนา,ใบสวย,เจริญเติบโต,สำหรับพืช,ปุ๋ยเกล็ด,ยาดี,ปุ๋ยดี,บิวทาคลอ,ไบเออร์,หมา,หมาแดง,กอล์ฟ,สนามกอล์ฟ,กำจัดแมลง,ฟูราดาน,แลนเนท,เซฟวิน,แอนทราโคล,โปรวาโด,ไมแทค,พาแดน,ปลวก,หนู,ยาบำรุงต้น,ต้นไม้,ไม้ดอก,ไม้ประดับ,นาข้าว,ปุ๋ยคอก,กรัมม็อกโซน,ไกรโฟเซตหวีทอง,ไดจูรอน,ยาฆ่าปลวก,ขายปุ๋ย,ขายส่งปุ๋ย,ปุ๋ยเรือใบไวกิ้ง,ซินเจนทา,syngenta,Bayer,TJC,ปุ๋ยเคมี,ไบเออร์,เพลี้ยกระโดด,ชีวภาพ,ปุ๋ยยาออนไลน์,ปุ๋ยยา,ปุ๋ย,ยา,ปุ๋ยยาร่า,ขายปุ๋ย,ซื้อปุ๋ย,ขายปลีก,ขายส่ง,ยกลัง,ซันเจี่ย,กำจัดแมลง,ฆ่าแมลง,เพลี้ย,เพลี้ยกระโดด,ปุ๋ยยาออนไลน์,puiyaonline,อะบา,อะบาแมกติน,อะบาแม็กติน,อะลาคลอ,ไซเปอร์,ไซเปอร์เมททริล,อามูเร่,โซฟิต,อาหารเสริม,ฮอร์โมน,ธาตุหลัก,ธาตุรอง,เพิ่มดอก,ขั้วเหนียว,บำรุงต้น,ดีโตก้า,ปุ๋ย,ยา,เร่งดอก,ขายปุ๋ย,ปุ๋ย,ขายข้าว,พันธ์ข้าว,พันธุ์ข้าว,ข้าว,ข้าวปลูก,ส้ม,ส้มโอ,สัปปะรด,มัน,มันสำปะหลัง.อ้อย,ข้าวโพด,อะบาแม็กติน.อะบา,ไซเปอร์,ไซเปอร์เมททิล,มะม่วง,ลำใย,ถั่ว,ลิ้นจี่,ส้ม,ทุเรียน,ก้านยาว,ปุ๋ยคอก.ปุ๋ยผสม,ของแท้,ตัวแทน.ตัวแทนจำหน่าย,ไดยูรอน,อามีทรีน,แม่ข่ามิตรเกษตร,ชัยพฤกษ์เกษตร,หลีเม้ง,ธนบูรณ์,อาทราซีน,แห้วหมู,ฆ่าหญ้า,ปลวก.กำจัดปลวก,ยากำจัดปลวก,สารกำจัดปลวก,หนู,ปูแดง,ปู,มด.เร่งใบ,ข้าว,สวน,ไร่,นา,พืช,ต้นไม้,ไม้ดอก,ไม้ใบ,ไม้ผล,แอสเซนด์,กำจัดปลวก,ยากำจัดปลวด,ยาฆ่าปลวก,ปลวก,ascend,เอสเซ้น,เอสเซ้นท์,แอสเซ้นท์,แอสเซนต์,BASF,syngenta,dupont,bayer,tjc,โนมินี่,อามูเร่,ปุ๋ยเรือใบไวกิ้ง,ปุ๋ยมงกุฏ,ปุ๋ยตรากระต่าย,yara,ปุ๋ยยาร่า,หมาแดง,กรัมม็อกโซน,กำจัดปลวก,ฟิโพรนิล,ไม้น้ำ,ไม้ยืนต้น,ทุเรียน,สับปะรด,ข้าว,บำรุงต้นไม้,ข้าวสวย,ดอกหนา,ใบสวย,เจริญเติบโต,สำหรับพืช,ปุ๋ยเกล็ด,ยาฆ่าปลวก,ยาปลวก,กำจัดปลวก,ยากำจัดปลวก,ป้องกันปลวก,ยาราดปลวก,ปลวก,เอสเซ้น,แอสเซ้น,เอสเซน,เอสเซนด์,แอสเซนด์,ปลวกกิน,วิธีกำจัดปลวก,สารกำจัดปลวก,ป้องกันปลวก,พิโพรนิล,ฟีโพรนิล,5%,ascend,หญ้าแห้วหมู,ซันไรซ์,กำจัดหญ้าแห้วหมู,ยาฆ่าหญ้าแห้วหมู,ยาฆ่าหญ้า,ยาปลวก,fipronil,BASF,BAYER,เกษตรเซ็นเตอร์,kasetcenter,kaset,puiya,ปุ๋ย,ยา,ปุ๋ยยา,เคมีเกษตร,เชียงใหม่,ปุ๋ยราคาถูก,ดูดซึม,เผาไหม้,แสงทวี,ทวีแสง,แม่ข่ามิตรเกษตร,ยาฆ่าหญ้า,ยาฆ่าแมลง,ซันไรซ์,ไบเออร์,หวีทอง,ไกรโฟเซทหวีทอง,หญ้ารก,กำจัดหญ้า,กำจัดวัชพืช,ยาดี,ปุ๋ยดี,บีนีเวีย,เอสเค99,เซฟวิน,เซฟวิน85,เวอร์ตาโก,อัลฟ่า-คอมบิ,อัลฟ่าคอมบิ,ดานิทอล,ดานิสซาราบา,โอเบรอน,ไฮชีส,อีมาแมกติน,อิมิดา,อิมิดาโกลด์,กะรัต,ไซเพอร์เมทริน,คลอไพริฟอส,คลอริดิน,เบลท์,โพรฟีโนฟอส,อิมิดาคลอพริด,เวอตาโก,เซนทารี,ทาคูมิ,เอ็กซอล,เพลนั่ม,ฮาชิ,ฮาชิฮาชิ,พรีวาธอน,พรีวาทอน,แอมเมท,แรมเพจ,ซัคเซส,โปรเคลม,ออทุส,แจคเก็ต,แดนท๊อซ,มาร์เชล,ออนคอล,เมโทมิล,เมทโทมิล,เอฟโฟเรีย,แอคทาร่า,แมทซ์,คาราเต้,คาราเต้2.5,อาทาบรอน,โปรวาโด,อะแลนโต,โตกุไธออน,นันไมท์,อามีทราซ,เคอร์บิกซ์,เดซิส,เดลเทค,โฟลิเทค,พาแดน,โมแลน,สตาร์เกิ้ล,เซฟวิน,เอส85,คาร์โบซัลแฟน,คาโบซัลแฟน,พอสซ์,ฟลอแบค,ลอร์สแบน,นิสโซรัน,โอไมท์,ไซเปอร์35,ไซเปอร์เมทริน,อะบาแม็คติน,อะบาเม็คติน,ไดคลอร์วอส,ไดคลอวอส,ฟูราดาน3จี,คาร์เบนดาซิม,คาเบนดาซิม,คาซู่,คาซูกาไมซิน,นาติโว,คูพร๊อค,โครท๊อป,รีวัส,แมนโคเซบ,ลูมินัส,ดิพเทอเร็กซ์97,ดิพเทอเร็กซ์,ลูน่าเซ้นท์เซชั่น,บีม75wp,ดับบลิวพี,ดับบลิวจี,บีม75,ดารามูเร่,ลูน่าเอ็กซ์พรีเรียน,โปรไฟเลอร์,วาลิดามัยซิน,เฮดไลน์,อีเควชั่น,แอนวิล,ออติวา,อมิสตา,สกอร์,อามูเร่,อัลโต,ฟาร์มาซ่า,ริดโดมิล,ริดโดมิลโกลด์,แอนทราโคล,อินเวนโต้,อินเวนโต,อาลีเอท,อารีเอท,รอฟรัล,อินเวนโต,อินเวนโต้,ไดเทน,ออโธ่ไซด์,แคปเทน,โมนีส,เคอร์เซท,แมนโคเซป,แมนโคเซบ,ฟอรัม,กำมะถัน,ยูเรีย,ฟังกูราน,คอปเปอร์,คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์,ดาโคนิล,แมนเซท,เทอราคลอ,เทอร์ราคลอร์,ไทเรม,ไธอะโนซาน,ฟูร่วน,รูสโกร,ไบโฟลาน,เกอร์มา,เกอร์มานาโน,เศรษฐีฮอร์โมน,พันทิพย์ฮอร์โมน,ฮอร์โมน,แรมโบ้,จิ๊บ,อีเอ็ม,EM,ออสโมโค้ท,ทุ่งเศรษฐี,ยูนิเลท,นูแทค,ซุปเปอร์เอ็น,ซุปเปอร์เค,ไฮโปส,อโทนิค,จิ๊บเบอเรลลิก,จิบเบอเรลลิก,จิบเบอเรลลิน,เฟตติรอน,บี1,ยาจับใบ,สารจับใบ,สารเคลือบใบ,น้ำยาเร่งราก,ซันเจี่ย,ซิงค์ฟอสไฟต์,แขกดำ,สะตอม,ยากำจัดหนู,เมทัลดีไฮด์,เลอแซ็ค,เพนดิมาทาลิน,เพรทิลาคลอร์,เพรทิลาคลอ,พีน็อคซูแรม,บิสไพริแบคโซเดียม,บิสไพริแบค,บิสไพริแบค-โซเดียม,diuron,คลอไพรีฟอส,คลอไพริฟอส,ไดเมทโธเอต,โอเมทโธเอต,คาน่า,คาเบ็นดาซิม,เมทาแลคซิล,อะเซโทคลอร์,ซาโปนิน,เดลทาเมทริน,คลอแรนทรานิลิโพรล,ออกซาไดอะซอน,อะเซโทคลอร์,โพรพานิล+ไทโอเบนคาร์บ,บิวทาคลอร์+โพรพานิล,บิวทาคลอร์,โพรพานิล,โคลมาโซน,โคลมาโซน+โพรพานิล,ข้าวโพดดีคาล์บ,ข้าวโพดซีพี,ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล,ไดอะซินอน,บีสไพริแบค-โซเดียม,เพนดิเมทาลิน,อะลาคลอร์, 2,4-ดี โซเดียม ซอลต์,พาราควอตไดคลอไรด์,บูโพรเฟซิน,คาร์แทป ไฮโดรคลอร์ไรด์,ไธอะมีโทแซม,ฟีโนบูคาร์บ,อิมิดาคลอพริด,คลอร์ไพริฟอส,คาร์โบซัลแฟน,อะซีเฟต,ยาคุมไข่หนอน,ยาเย็น,ยาร้อน,สารเคมีกำจัดแมลง,ศัตรูแมลง,สารกำจัดศัตรูพืช,ยาฉีดหญ้า,ราคาไกลโฟเซต,กำจัดหญ้า,คลอร์ฟีนาเพอร์,ฮาโลซีฟอบ,เมทิล,เอทิล,ออกซีฟลูออร์เฟน,เมตซัลฟูรอน-เมทิล,อัลมิกซ์,ซันไรซ์,คลอริมูรอน-เอทิล,คาร์บาริล,คาบาริล,ไพริเบนโซซิม,คลอแรนทรานิลิโพรล,คลอแรนทรานิลิโพรล+ไทอะมีทอกแซม,แลมบ์ดาไซฮาโลทริน,คลอร์ฟลูอาซูรอน,คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์,คาแทป,คาร์แทบ,คาโบฟูราน,คอปเปอร์ซัลเฟต,ไตรเบสิค,โพรพิเนบ,คลอโรทาโลนิล,เมทาแลกซิล-เอ็ม,เอพรอน,ไทอะมีโทแซม,ครุยเซอร์,ไธอะมีโทแซม+แลมป์ดาไซฮาโลทริน,แลมป์ดาไซฮาโลทริน,ไธอะมีโทแซม,เอฟโฟเรีย,ลูเฟนนูรอน, Neonicotinoid,อีมาเม็คติน เบนโซเอท, Avermectin,แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน,คลอร์ฟลูอาซูรอน,เฮกซาโคนาโซล, Azole,ซัลเฟอร์,เมทาแลกซิล-เอ็ม+แมนโคเซบ,ไดฟีโนโคนาโซล,อะซ็อกซีสโตรบิน,อะซ็อกซีสโตรบิน+ไดฟีโนโคนาโซล,ออติวา 325 เอสซี,โพรพิโคนาโซล+ไดฟีโนโคนาโซล,อามูเร่300อีซี,ริดโดมิลโกลด์ เอ็มแซด 68 ดับบลิวจี,โฟมีซาเฟน,อาทราซีน,เอเทร็ก 90 ดับบลิวจี,เพรทิลาคลอร์,โซฟิต 300 อีซี,เพรทิลาคลอร์ + ไพริเบนโซซิม,โซลิโต้,พาราควอตไดคลอไรด์, Bipyridylium, Gramoxone,ไตรฟลอกซีซัลฟูรอน-โซเดียม+อามีทรีน,คริสแมท 75 ดับบลิวจี,ฟลูอะซิฟอป-พี-บิวทิล,วันไซด์ ซูเปอร์, Aryloxyphenoxy propionate,เอฟโฟเรีย 247 แซดซี,แอคทารา 25 ดับบลิวจี,สไปนีโทแรม,ไซเพอร์เมทริน,อิมิดาโคลพริด,ซัลเฟอร์,ไดโนทีฟูแรน,ไดโนทีฟูแรน,บาซิลลัส ทูริงเยนซิส สายพันธุ์ ไอซาไว,โพรพาไกต์,อะบาเม็กติน,อีโทเฟนพรอกซ์,คลอร์ไพริฟอส,ปิโตรเลียมออยท์,บูโพรเฟซิน,โคลมาโซน + โพรพานิล,พีน็อกซูแลม+ไซฮาโลฟอบ บิวทิล,บิสไพริแบค-โซเดียม,นกหวีด,ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล,ควิซาโลฟอป - พี – เทฟูริล,บิวทาคลอร์ + โพรพานิล,บิวทาคลอร์,โฟมีซาเฟน,ไฮเมซาโซล,คอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์,เพนทิโอไพแรด,แมนโคเซบ,ไดเทน เอ็นที เอ็ม-45,ไตรโฟรีน,อีทริไดอะโซล+ควินโทซีน,เทอร์ราคลอร์ ซุปเปอร์-เอ็กซ์,ฟลูไตรอะฟอล,คาร์เบนดาซิม,โพรพิโคนาโซล,เมทาแลกซิล,ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม,ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม,ทีบูเฟนไพแรด,ไคร่า,โทลเฟนไพแรด,ฟลูเบนไดอะไมด์,โคลไทอะนิดิน,เอสเฟนวาลีเรต + เฟนิโตรไทออน,เอสเฟนวาลีเรต + เฟนิโตรไทออน,เบนฟูราคาร์บ,บูโพรเฟซิน + ไอโซโพรคาร์บ,ไอโซโพรคาร์บ,คาร์แทป ไฮโดรคลอไรด์,เฟนโพรพาทริน,เฮกซี่ไทอะซอกซ์,ไซฟลูมีโทเฟน,ออกซาซิโคลมีโฟน,ฟลูมิออกซาซิน,บิสไพริแบค-โซเดียม,โพรพานิล + ไทโอเบนคาร์บ,นาการ์ด,ออกซาซิโคลมีโฟน, 2,4-ดี-ไอโซบิวทิล เอสเทอร์ + โพรพานิล,ฟลูมิออกซาซิน,ซูมิโซย่า,ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล,ซีรูส,ไทโอฟาเนต-เมทิล,ไตรเบสิค คอปเปอร์ซัลเฟต,วาลิดามัยซิน,อะเบท,เฟินโทรไธออน 40%, เตตราเมทริน 1%,เพนิโทรไธออน,